Logo OKSV

Voortgang ontwikkelingen Sport en ontmoeten binnen NOK

03 jul 2018

De discussie / het overleg met de gemeente over een nieuwe ontmoetingsruimte binnen NOK loopt nog steeds. Wel zijn we zover dat we de verschillende opties steeds concreter in beeld krijgen. In opdracht van de gemeente is een extern bureau ingeschakeld die 4 scenario's heeft doorgerekend. Een doorrekening wat betreft de investeringskosten en een doorrekening wat betreft de exploitatierekening. De exploitatie is berekend op 'dorpsniveau' en niet op verenigingsniveau. Hiermee wordt in beeld gebracht of het voor de gemeenschap NOK financieel mogelijk is sport en ontmoeten op een gezonde financiële basis te blijven exploiteren. Dit kan dan via een nieuw op te richten stichting.

Voor de exploitatierekening zijn de jaarrekeningen van de sportclubs als uitgangspunt gekozen. Met daarbij extra inkomsten omdat de huur die de andere verenigingen nu betalen weg valt. En deze extra inkomsten naar boven afgerond vanwege de verkoop van wat meer consumpties. Daarbij zijn de huidige energielasten 'omgerekend' naar de grootte en omvang van een nieuw energiezuiniger gebouw. Dus niet klakkkeloos 1 op 1 overgenomen. Opgemerkt moet worden dat genoemde bedragen in de scenario's nog enigszins kunnen afwijken i.v.m. finetuning van de berekeningen.

De volgende scenario's zijn in beeld:

1A: ontmoeten bij TOG.


1B: ontmoeten bij TOG en trainen OKSV bij TOG. Dezelfde m2 gras.


2: ontmoeten bij TOG en trainen OKSV bij TOG. Extra m2 gras.


3: Ontmoeten bij de nieuwe Petjes Bar.


Deze scenario's zijn 22 mei j.l. in de Klankbordgroep besproken. Hierin zitten veel vertegenwoordigers van verenigingen. Zij gaan binnen hun eigen vereniging bespreken welk scenario de voorkeur heeft.

De planning is dat er binnenkort, in samenwerking met de gemeente, een algemene informatieavond gehouden wordt. Communicatie hierover volgt nog.

[ Vorige ] - [ Terug ] - [ Volgende ]

[ Nieuws ] - [ Agenda ] - [ Nieuwsbrief ]

© Copyright 2001-2019 - Privacyverklaring - Gemaakt door: Chris Kamps